Wersja 1.2
Zmiany:

 • poszerzenie listy stref off game o pole namiotowe Siczy
 • dodanie zakazu zagłuszania orgowskiego wi-fi
 • doprecyzowanie procedury pobierania krwi
 • dodanie zapisu o możliwości uzależnienia się od chemikaliów na larpie
 • wprowadzono przepis dotyczący stylizacji pojazdów
 • wprowadzono przepis dotyczący zasad poruszania się pojazdów nie fabularnych oraz fabularnych nie biorących udziału w grze, w czasie trwania larpa po terenie lotniska
 • prędkość poruszania się pojazdów fabularnych została ustalona na 40km/h zawsze nie tylko w obecności pieszych

Rozdział I – zasady ogólne

 1. Podstawy
  • Każdy gracz ma obowiązek znać i przestrzegać zasad Mechaniki gry.
  • Organizatorzy mogą wprowadzać nowe zasady w trakcie trwania gry.
  • Instrukcje organizatorów (np. na przedmiotach fabularnych lub na specjalnych podpisanych kartkach) są ważniejsze od zasad Mechaniki.
  • Gra terenowa trwa bez przerw – od ogłoszenia rozpoczęcia do ogłoszenia zakończenia.
  • Gracz ma obowiązek posiadać następujące rzeczy (bez nich nie zostanie dopuszczony do gry):
    • kostium w stylu postapokaliptycznym,
    • sprzęt ochrony oczu (okulary, gogle) o wytrzymałości minimum 2J – niedopuszczalny jest sprzęt z siatką,
   • żółtą kamizelkę odblaskową.
  • Gracz powinien posiadać następujące rzeczy (przydają się w czasie gry):
    • zegarek,
   • nóż lub nożyczki.
  • Gracz otrzyma od organizatorów:
    • amunicję do replik ASG (plastikowe kulki kalibru 6mm, w trzech wagach, o różnych kolorach, dobrej marki),
    • specjalną walutę używaną w trakcie gry,
   • w zależności od odgrywanej postaci i posiadanej profesji gracz może otrzymać dodatkowe instrukcje lub przedmioty fabularne.
  • Każdy gracz ma obowiązek posiadać dostosowany do realiów gry strój post-apo. Strojem nie jest pełne umundurowanie wojskowe ani też czyste ubranie codzienne. Realia naszej gry oparte są luźno na serii Fallout i Mad Max oraz stworzone w ramach Polskiego Uniwersum Postapokaliptycznego, a cechuje je postawienie na widowiskowość i różnorodność.
  • Gracz ma obowiązek wyglądać postapokaliptycznie przez cały czas, za wyjątkiem czasu, kiedy przebywa w stanie ducha.
  • Każdy gracz który obozuje na terenie gry powinien posiadać klimatycznie ustylizowane miejsce sypialne. Niespełnienie tego wymogu może skutkować wyznaczeniem nowego miejsca obozowego przez właściwego organizatora.
  • Pirotechnika (w tym również broń hukowa) jest zarezerwowana do użytku wyłącznie dla organizatorów imprezy oraz osób oznaczonych i upoważnionych przez organizatorów. Używanie jakiejkolwiek pirotechniki przez graczy (z granatami, minami i pułapkami włącznie) jest zabronione i grozi usunięciem z Larpa.
  • Każdy uczestnik ma prawo wypełnienia specjalnego formularza postaci dostępnego pod adresem [?]. Jego wypełnienie nie jest wymagane, żeby wziąć udział w grze terenowej, ale umożliwia graczowi zaprezentowanie Mistrzom Gry swoich pomysłów na odgrywaną postać (zwłaszcza w sytuacjach wykraczających poza mechanikę).
 • Zabrania się niszczenia elementów scenografii przygotowanej przez organizatorów oraz innych graczy (oraz wszelkich aktów wandalizmu), a nieumyślnie zniszczenie powinno zostać od razu zgłoszone w Info Poincie.
 • W przypadku ewidentnego naginania zasad niniejszej mechaniki, wykorzystywania dziur oraz błędów w sposób, który kłóci się z założeniami gry oraz godzi w grę pozostałych graczy, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyciągnięcia wobec gracza konsekwencji z pozbawieniem życia postaci, a nawet wyproszeniem z larpa, włącznie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany mechaniki podczas trwania gry, w szczególności jeżeli będzie to skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników.
 1. Odgrywanie postaci
  • Każdy gracz zobowiązany jest odgrywać obmyśloną przez siebie postać. Postać musi być zaakceptowana przez organizatorów i wpisywać się w realia fabularne gry terenowej.
  • Gracz posiadający indywidualne uprawnienia/zdolności/moce wynikające z umiejętności, mechaniki czy też indywidualnych uzgodnień z mistrzami gry ma obowiązek mieć cały czas przy sobie odpowiednią instrukcję wydaną przez organizatorów oraz okazać ją na wezwanie innych graczy. Gracze muszą przestrzegać podanych w instrukcji zasad.
  • Indywidualne uprawnienia/zdolności/moce każdorazowo zawierają podpis organizatora, który wyraził na nie zgodę.
  • Nieprzestrzeganie przez posiadacza instrukcji zasad, a zwłaszcza nieokazanie instrukcji w odpowiednim momencie (np. na prośbę innego gracza), powoduje, że dane uprawnienie/zdolność/moc nie zadziała.
  • W ramach odgrywania swojej postaci gracz nie powinien przenosić emocji związanych z grą na życie prywatne, ani emocji z życia prywatnego do gry. Powinno się unikać też korzystania z informacji o grze uzyskanych poza nią lub podczas przebywania w stanie ducha.
  • Jeżeli w dowolnym momencie gry inny gracz psuje innemu graczowi grę rozmowami lub zachowaniem właściwym dla pozostawania poza grą, gracz poszkodowany może użyć frazy “Co powiedziałeś o mojej matce?” i wyzwać taką osobę na pojedynek na arenie lub też wezwać CAD, który zrobi z takim graczem porządek.
  • Gracze mają obowiązek dostosować się do wszystkich sytuacji fabularnych, jakie spotkają ich w czasie gry.
 • Gracze mają dowolność w odgrywaniu swoich postaci, prosimy jednak o poszanowanie czasu oraz pracy innych graczy i dokładne przemyślenie sytuacji (i potrzeby) pozbawienia życia innej postaci.
 1. BASTA
  • Zabronione jest używanie jakiejkolwiek przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych graczy. Wszelkie akty przemocy będą niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów państwowych.
  • Jeżeli obie strony wyrażą zgodę, dopuszczalne jest częściowe uchylenie powyższej zasady (tj. na potrzeby odgrywania bójek, szarpania, przesłuchań, tortur itp.) przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron hasła: „BASTA” cofa wcześniejszą zgodę – należy natychmiast przerwać mającą miejsce ingerencję cielesną i psychiczną.
  • Kategorycznie zabrania się podejmowania wobec drugiego gracza jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają mu wypowiedzenie słowa “BASTA” (np. kneblowanie).
 • W sytuacji zagrożenia życia i/lub zdrowia czy wystąpienia wypadku/urazu/poważnej dolegliwości należy natychmiast przerwać grę. Gracze znajdujący się w pobliżu zobowiązani są udzielić pomocy osobom poszkodowanym oraz zawiadomić o wypadku organizatorów. Zarówno poszkodowani jak i udzielający pomocy gracze powinni założyć kamizelki ostrzegawcze (wejść w stan ducha, nie obowiązują ich wtedy zasady fabularnej śmierci).
 1. Stan ducha
  • Wejście w stan ducha oznacza długotrwałe wyłączenie z gry terenowej i nie jest jednoznaczne ze śmiercią fabularną.
  • Wejście w stan ducha nie spowodowane śmiercią fabularną MUSI zostać zgłoszone organizatorom gry terenowej w Info Poincie, co zostanie odnotowane na cyfrowej karcie postaci.
  • Wejście w stan ducha bez uprzedniego zgłoszenia tego w Info Poincie jest równoznaczne ze śmiercią postaci.
  • Gracz mający na sobie kamizelkę ostrzegawczą nie istnieje fabularnie dla innych graczy – jest duchem, dlatego nie może brać aktywnego udziału w grze. Stanu ducha nie wolno nadużywać.
  • Gracz bez założonej kamizelki traktowany jest jako żywy i musi podporządkować się sytuacji fabularnej.
  • Korzystając ze stanu ducha gracz ma prawo wyjścia z aresztu w razie potrzeby,  ale musi ustalić z CADem czas i zasady powrotu do gry a priori.
 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dopuszczalne jest korzystanie ze stanu duchu bez obowiązku natychmiastowego zgłaszania tego faktu w Info Poincie.
 1. Mur miejski oraz pole minowe
  • Na potrzeby gry terenowej zakłada się, że całe miasteczko otoczone jest nieprzekraczalnym murem miejskim oraz polem minowym. Oznacza to, że wejść na teren miasteczka można wyłącznie poprzez bramę miejską.
 • Wejście na teren miasteczka w inny sposób niż poprzez bramę miejską równoznaczne jest ze śmiercią postaci.
 1. Tereny gry i strefy OFF-GAME, IN-ASG i OFF-ASG
  • Na terenie gry wyznaczone są specjalne strefy OFF-GAME, które mają zapewnić graczom możliwość czasowego wyjścia z gry. Są to: strefa gastronomiczna, strefa sanitarna (prysznice oraz toalety), wszystkie strefy organizatorskie (zaplecze techniczne, generator miejski, Info Point, Punkt Pomocy Medycznej itd.), parking niefabularny oraz namioty prywatne, a także pole namiotowe Sicz-y.
  • Po terenie gry, poza strefami OFF-GAME, nie wolno poruszać się z jedzeniem i piciem nabytym w strefie gastronomicznej, chyba że znajduje się ono w klimatycznych, stylizowanych pojemnikach.
  • Na terenie miasteczka, które jest strefą OFF-ASG, obowiązuje stały i nadrzędny zakaz posługiwania się repliką asg, dopuszczalne jest użycie wyłącznie broni bezpiecznej oraz broni typu nerf. Złamanie tego zakazu z jakiegokolwiek powodu będzie surowo karane.
  • Wychodząc poza bramy miejskie gracz wchodzi do strefy IN-ASG, gdzie może posługiwać się repliką ASG. Przed wejściem do strefy IN-ASG gracz ma obowiązek założyć okulary ochronne.
  • Zabrania się oddawania strzałów w kierunku strefy OFF-ASG i OFF-GAME.
  • Teren gry poza granicami miasteczka (tzw. Wasteland, pustkowie) jest terenem rozległym i nieogrodzonym, dlatego też gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ mogą się tam pojawić osoby nie biorące udziału w grze.
 • Na terenie gry znajduje się bardzo dużo zniszczonych oraz niebezpiecznych budynków i miejsc. Organizatorzy nigdy nie pozostawią przedmiotów fabularnych ani nie zorganizują atrakcji w miejscu zbyt niebezpiecznym dla graczy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas eksplorowania pustkowi.
 1. System IGOR
  • Do zarządzania grą organizatorzy posługują się autorskim systemem komputerowym IGOR, stworzonym przez Michała “Puzona” Blaumanna.
  • Dostęp do terminali komputerowych IGORa mają wszyscy gracze, a organizatorzy zobowiązują się takowy dostęp zapewnić poprzez system ogólnodostępnych terminali miejskich.
  • Gracze mogą posiadać własny sprzęt zintegrowany z IGORem (po specyfikację prosimy o kontakt indywidualny).
  • System IGOR zawiera wszystkie informacje o postaciach graczy (specjalne zdolności, przewinienia, czasy odrodzenia etc), przedmiotach oraz profesjach, a także kompletny rejestr pojazdów.
  • System IGOR jest jednocześnie jedną z fabularnych form porozumienia się z mistrzami gry.
 • System IGOR do swojego działania używa sieci Wi-Fi, zagłuszanie lub jakiekolwiek inne czynności utrudniające jej funkcjonowanie będa surowo karane.
 1. Drony
  • System dron stanowi zabezpieczenie mechaniczne przed eskalacją przemocy fabularnej w godzinach nocnych.
  • System dron jest aktywny w godzinach 23:00-9:00.
  • System dron działa na terenie całego miasteczka OldTown, w każdej dzielnicy, na terenie otwartym a także w każdym budynku, konstrukcji i obozie.
  • System dron może być wyłączony lub włączony o każdej porze przez organizatorów.
  • Aktywność systemu dron jest oznaczona stałym sygnałem świetlnym (włączone lub nie światło w centralnym punkcie miasteczka) oraz wywieszoną flagą odpowiedniego koloru (kolor zielony = drony aktywne, kolor czerwony = drony nieaktywne).
  • Wyłączenie lub włączenie systemu dron ogłoszone jest sygnałem dźwiękowym oraz wyłączeniem lub włączeniem sygnału świetlnego
 • Fabularne działanie systemu dron polega na wykrywaniu zachowań agresywnych. Za każdym razem, kiedy gracz zamierza zachować się agresywnie (uderzyć kogoś, zabić etc.) drony oddają strzał i taki gracz pada na ziemię ranny, a akcja, której chciał się podjąć, uznawana jest za niebyłą. W takiej sytuacji zaleca się użycie słowa BASTA w celu szybkiego wyjaśnienia zdarzenia między graczami.

Rozdział II – walka i broń

 1. Walka, w tym trafienie i odgrywanie, podstawy
  • Postrzał to trafienie kulką wystrzeloną z repliki asg lub strzałą w dowolne nieosłonięte pancerzem miejsce. Postać postrzelona jest ranna.
  • Wystrzelona z broni seria lub symultaniczny postrzał wielokrotny (np. shotgun z trzema lufami) liczone jest jako jeden postrzał.
  • Postrzał w miejsce osłonięte pancerzem powoduje usunięcie z pancerza jednego paska odporności.
  • Cios to wyraźne i zdecydowane uderzenie wyprowadzone bronią bezpieczną. Postać jest ranna po trzykrotnym trafieniu w nieosłonięte pancerzem miejsce.
  • Prowadząc walkę bronią bezpieczną gracze mają obowiązek odsunąć się od siebie po każdym ciosie i symulować walkę jak najbardziej zbliżoną do realizmu.
  • Cios który trafi w pancerz nie wywołuje skutków, ale powinien być odegrany przez postać trafioną.
 • Podczas walki obowiązuje zakaz wykonywania sztychów.
 1. Rany i śmierć
  • Postać która otrzymała postrzał lub trzeci cios w miejsce nieosłonięte pancerzem jest ranna.
  • Ranę należy odegrać zależnie od miejsca trafienia (np. trzymając się za przestrzelone kolano). Ranna postać pada na ziemię, może się czołgać, nie może walczyć.
  • Ranna postać musi zostać opatrzona. Nie opatrzona postać umiera po 15 minutach, opatrzona ma godzinę na dotarcie do lekarza albo umiera.
  • Ponowny postrzał lub cios zadany rannej postaci (nawet opatrzonej) zabija ją.
  • Opatrzenie musi wyglądać realistycznie i obejmować miejsce otrzymania postrzału lub trzeciego ciosu.
  • Martwa postać ma obowiązek pozostać na miejscu zgonu przez 5 minut (lub do czasu zakończenia odgrywania sceny LARPowej, w której niezbędne są jej zwłoki) i odgrywać, że nie żyje. Po tym czasie gracz może przejść w stan ducha i udać się do Info Pointu celem zgłoszenia śmierci swojej postaci.
  • Gracz ma prawo powrócić do gry jako nowa postać po czasie wyznaczonym indywidualnie przez organizatora fabularnego (tzw. respawn).
  • W czasie pozostawania w stanie ducha wywołanym śmiercią gracz nie bierze udziału w grze i powinien unikać poruszania się po terenie gry, poniewaz może to negatywnie wpłynąć na sposób odgrywania pozostałych graczy.
 • Postać, która nie może sama swobodnie się poruszać (ranna/nieprzytomna), może być przenoszona przez inną postać. Gracz może realnie nieść drugiego gracza lub symbolicznie prowadzić przytrzymując za ramię.
 1. Broń bezpieczna
  • Replika broni białej musi być wykonana z materiałów bezpiecznych. Ewentualny twardy rdzeń musi być bezpiecznie otulony miękkim materiałem.
  • Replika broni białej  musi wizualnie przypominać broń jaką ma reprezentować. Np. replika broni białej mająca fabularnie działać jak sztylet, musi ten sztylet przypominać.
  • Do gry nie zostanie dopuszczona broń które wizualnie wygląda jak kawałek pianki owinięty taśmą izolacyjną (tzw. srebrna kiełbasa).
  • Każda replika broni białej zostanie rygorystycznie oceniona podczas rejestracji. Do gry zostaną dopuszczone tylko repliki broni białej zarejestrowane przez organizatorów gry terenowej, które spełniają zarówno wymogi bezpieczeństwa jak i wymogi wizualne.
  • Jeżeli replika broni białej ulegnie fizycznemu uszkodzeniu (naderwanie warstwy miękkiej, złamanie rdzenia itp.), broń przestaje działać. Kategorycznie zabrania się używania broni, która uległa uszkodzeniu, pod groźbą usunięcia z terenu imprezy. Wszelkie naprawy replik broni białej muszą zostać zgłoszone organizatorom w Info Poincie i przez nich zaakceptowane.
  • Do gry zostanie dopuszczona wyłącznie broń w trzech długościach (wliczając rękojeść):
   * do 50 cm – bardzo krótka broń (jedyna broń przy  pomocy której można dokonać skrytobójstwa)
   * do 120 cm – broń jednoręczna, która może być używana wraz z tarczą
   * do 200 cm – broń dwuręczna, która wymaga dwóch rąk do walki
  • Należy unikać atakowania głowy oraz krocza przeciwnika replikami broni białej.
  • Dopuszczenie broni bezpiecznej do gry jest subiektywną decyzją osoby odpowiedzialnej za akredytację i nie podlega dyskusji.
 • Nie dopuszcza się używania podczas gry gumowych noży treningowych ani innych replik broni przeznaczonych do treningów szermierczych.
 1. Repliki ASG
  • Zacząć grę można z jedną sztuką repliki ASG. Kolejna sztuki nabyć można wyłącznie podczas gry w fabularnym Sklepie z Bronią (patrz rozdział zasady specjalne).
  • W trakcie gry terenowej w replikach ASG nie wolno stosować własnej amunicji. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia graczom kulek w trzech wagach (0,2 g, 0,25 g i 0,3 g) w specjalnych kolorach i dobrej marki.
  • W trakcie gry terenowej stosować można sprzęt ASG o prędkości wylotowej nie większej niż 450 fps (mierzona na kulkach o wadze 0,20 g). Jeśli walka toczy się w budynku, maksymalne ograniczenie prędkości wylotowej to 350 fps. Limity dotyczą replik o wszystkich typach napędów.
  • Na terenie gry poza strefą OFF-ASG obowiązuje nakaz noszenia założonej ochrony oczu (okularów/gogli) oraz wolno używać replik ASG oraz łuków. W strefie OFF-ASG nie ma obowiązku noszenia założonej ochrony oczu, obowiązuje zakaz strzelania i celowania z replik ASG oraz łuków.
  • Gracz, który znajduje się poza strefą OFF-ASG w miejscu i czasie trwania walk ASG i nie ma założonej ochrony oczu natychmiast staje się ranny i  tego ma obowiązek położyć się na ziemi i chronić oczy (zasłonić rękami). Po zakończeniu walki musi założyć ochronę oczu. Każdy taki przypadek musi zostać zgłoszony organizatorom, którzy wyciągną z zaistniałej sytuacji konsekwencje.
  • Wnosząc replikę ASG na teren OFF-ASG należy wyciągnąć magazynek oraz upewnić się, że replika jest rozładowana.
  • Należy unikać strzelania z repliki asg w głowę i w krocze przeciwnika.
  • Nie wolno strzelać w przeciwnika z repliki ASG z bardzo małej odległości (np. egzekucja), jednak cel należy poinformować o trafieniu, a kulkę wyrzucić (np oddając strzał w przestrzeń w sposób bezpieczny).
  • Do gry nie są dopuszczone granatniki ani granaty ASG.
 • Gracz, który otrzyma POSTRZAŁ/CIOS w replikę ASG musi zerwać z niej pasek akredytacji. Replika staje się uszkodzona i nie można z niej korzystać aż do naprawienia broni.
 1. Łuki
  • Dopuszczone do gry terenowej są łuki, których siła naciągu na standardowych 28″ nie przekracza 35 lbs (~ 15.5 kg).
 • Do gry nie zostaną dopuszczone łuki:

a) bloczkowe,
b) pozwalające na regulację siły naciągu nie wymagające zmiany cięciwy,
c) posiadające wystające elementy (np. stabilizatory), które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie,
d) których stan techniczny budzi jakiekolwiek zastrzeżenia. W szczególności tyczy się to samoróbek i broni noszącej ślady napraw.

  • Cięciwa stanowi składową broni i również podlega akredytacji i oznakowaniu. Oznakowane będą one w sposób nieinwazyjny.
 • Do gry nie zostaną dopuszczone strzały:

a) których promienie są wykonane z innych materiałów niż włókno szklane lub węglowe,
b) których promienie są obklejone/zasłonięte, z wyjątkiem malowania, lub owijek mającym na celu  poprawienie widoczności/ułatwienie identyfikacji.
c) które są zakończone inaczej niż „pacynką” (gumowym grotem) o średnicy mniejszej niż oczodół,
d) których stan techniczny budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

  • Osprzęt łuczniczy nie jest sprzętem LARPowym, tym samym niedopuszczalne jest zabieranie go przez graczy nie będących jego właścicielami, co również oznacza, że nie podlega on obrotowi handlowemu w czasie LARPa.
 • Gracz używający nieakredytowanego sprzętu łuczniczego lub sprzętu uszkodzonego zostanie niezwłocznie usunięty z terenu imprezy.
 1. Bezpieczna broń miotana
  • Do gry dopuszczona jest bezpieczna broń miotana. Musi to być broń bezpieczna,  która nie posiada rdzenia, jest miękka oraz wygląda realistycznie.
  • Broń miotana zostanie przez organizatorów poddana szczególnie restrykcyjnej kontroli pod względem bezpieczeństwa.
  • Do broni miotanej stosują się wszelkie zasady dotyczące walki replikami broni bezpiecznej.
  • Zabrania się rzucania bronią bezpieczną inną niż broń miotana.
 • Broń miotana zostanie przez organizatorów oznaczona podczas akredytacji w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia uczestników.
 1. Pancerze, w tym zasady przyznawania punktów pancerza
  • Pancerz to zespół widocznych, sztywnych, efektownych, w miarę jednolitych elementów stroju postaci (tzn. pancerz może być zasłonięty jakimś materiałem jedynie częściowo, tak by na pierwszy rzut oka dało się stwierdzić obecność i położenie pancerza w danym miejscu; wykonany jest z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, opon, grubej gumy, czy innych sztywnych materiałów; wygląda jak element postapokaliptycznego pancerza; wykonany jest z jednego kawałka lub z mniejszych przylegających do siebie kawałków), posiadający określoną przez organizatorów maksymalną wytrzymałość, reprezentowaną przez przyczepione do niego paski wytrzymałości.
  • Pancerz bez pasków wytrzymałości nie chroni przed POSTRZAŁEM.
  • Pancerz chroni przed CIOSEM zawsze, chyba że nie posiada punktów pancerza (jest zniszczony), a CIOS zadany w miejsce osłonięte pancerzem nie ściąga punktów pancerza.
 • Punkty pancerze przyznawane są przez organizatorów według schematu:

* jeden pasek – losowe pojedyncze elementy pancerza

* dwa paski – osłona klatki piersiowej i co najmniej dwóch kończyn

* trzy paski – pancerz zasłaniający całe ciało (hełm nie jest wymagany)

  • Organizator odpowiedzialny za akredytację może przyznać dodatkowy, czwarty pasek za pancerz który uzna za wyjątkowy (pod kątem wyglądu, włożonej pracy itd). Ocena ta jest uznaniowa i nie podlega dyskusji.
  • Po otrzymaniu postrzału paski pancerza należy zerwać w dogodnym dla gracza momencie tak, żeby ogólna dynamika sceny na tym nie ucierpiała, z tym, że trafienia liczą się na bieżąco, a gracz ma obowiązek uczciwego zachowania wobec innych graczy.
 • Wszelkiego rodzaju ‘power armor’ i inne wyjątkowe konstrukcje pancerne podlegają indywidualnej ocenie w zakresie przyznawanych dodatkowych punktów pancerza i/lub dodatkowych zdolności. Prosimy o uprzedni kontakt drogą mailową celem uzgodnienia z organizatorami oczekiwań gracza względem swojego stroju z naszymi wymogami.
 1. Tarcze
  • Tarcza musi być wykonana z materiałów bezpiecznych, najlepiej miękkich, w tym posiadać poprawnie zabezpieczone krawędzie. Tarcza może posiadać rdzeń lub być wykonana na podstawie twardej formatki, ale musi być ona odpowiednio zabezpieczona.
  • Maksymalne wymiary tarczy to 80×80 cm lub 60×100 cm. Dopuszczalne są wszelkie kształty mieszczące się w podanych wyżej obrysach.
  • Zabronione jest uderzanie krawędzią tarczy.
  • Tarczy można używać wyłącznie z bronią bezpieczną nie dłuższą niż 120 cm.
  • Zabrania się używania tarczy jako stałego elementu pancerza.
  • Tarcza chroni przed postrzałem. Fizycznie przestrzelona czy w inny sposób zepsuta tarcza przestaje działać i wymaga naprawy w warsztacie.
 • Każda tarcza zostanie rygorystycznie oceniona podczas akredytacji. Do gry zostaną dopuszczone tylko tarcze zaakredytowane przez organizatorów gry terenowej, które spełniają zarówno wymogi bezpieczeństwa jak i wymogi wizualne (tarcza ma obowiązek wyglądać realistycznie – piankowe prostokąty nie wyglądają realistycznie).
 1. Oznaczenia
  • Wszelkie dopuszczone do gry przedmioty tj. broń bezpieczna, repliki asg, tarcze, łuki, bezpieczna broń miotana oraz inne przedmioty fabularne zostaną oznaczona przez organizatorów w trakcie trwania larpa w odpowiedni sposób (opaski zaciskowe oraz taśma ostrzegawcza).
 • Zabrania się samowolnego oznaczania przez uczestników przedmiotów przy użyciu znaczników zastrzeżonych dla organizatorów.
 1. Ogłuszanie
  • Gracz zostaje ogłuszony jednym CIOSEM, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
    • gracz nie może się bronić lub atak nastąpił z zaskoczenia,
    • replika broni białej bezpiecznie dotknęła głowy gracza w miejsce nie chronione pancerzem,
   • atakujący jednocześnie położył graczowi rękę na ramieniu i w wyraźny sposób poinformował go o ogłuszeniu.
 • Ogłuszona postać musi odegrać omdlenie i pozostać nieprzytomna przez 5 minut.
 1. Skrytobójstwo
  • Skrytobójstwo ma miejsce wtedy, kiedy spełnione są wszystkie następujące warunki:
    • atak nastąpił z zaskoczenia
    • atakujący użył broni skrytobójczej,
    • zaatakowano ciosem lub serią ciosów korpus lub głowę gracza w miejsce nie osłonięte pancerzem,
   • gracz zaatakowany został w wyraźny sposób poinformowany o dokonanym skrytobójstwie.
  • Jeżeli postać zorientuje się, zanim zostanie zabita i zareaguje, to trafienie przestaje być śmiertelne, ale ciągle liczy się jako CIOS.
 • Podbiegnięcie do kogoś, wbicie mu noża w plecy i krzyknięcie “nie żyjesz” jest dopuszczalne, ale jednocześnie jest zachowaniem, którego nie aprobujemy.
 1. Wpierdol
  • Wpierdol to specyficzna sytuacja walki ulicznej przy przewadze liczebnej jednej ze stron.
  • Do zadeklarowania wpierdolu spełnione muszą być wszystkie następujące warunki:
    • stosunek sił musi wynosić przynajmniej 2 vs 1,
    • osoby atakujące muszą być uzbrojone,
   • osoba zaatakowana nie może być uzbrojona ani posiadać w momencie spuszczania wpierdolu ubranego pancerza, który ma więcej niż jeden punkt pancerza,
  • należy położyć obiektowi wpierdolu rękę na ramieniu, wpierdol należy odegrać.
  • Zadeklarowanie wpierdolu na osobie uzbrojonej: osoba uzbrojona decyduje, czy poddaje sie wpierdolowi, czy odpędza się od napastników wchodząc z nimi w walkę, wtedy następuje walka bronią bezpieczną na normalnych zasadach.
  • Przed wpierdolem nie można ratować się ucieczką.
  • Osoba, której został spuszczony wpierdol ma obowiązek to odegrać.
  • Osoba, której został spuszczony wpierdol może zostać przeszukana i ograbiona według normalnych zasad przeszukania oraz kradzieży.
  • Osoba, której został spuszczony wpierdol pozostaje przytomna, ale nie może wołać pomocy.
 • Wpierdol mija po 5 minutach, po upływie których postać wraca do gry.
 1. Egzekucja
 • postać ginie po jednym POSTRZALE lub CIOSIE, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: postać nie może się bronić; jest unieruchomiona (tj. Jest związana, postawiona pod ścianą czy leży i jest przytrzymywana, jest nieprzytomna itp.); atakujący odegra bezpiecznie śmiertelny postrzał (nie strzelając w gracza bezpośrdnio) lub śmiertelny cios.
 1. Związanie i niewolnictwo
  • Gracz może wybrać związanie symboliczne i podporządkować się oprawcy lub związanie fizyczne i podejmować wszelkie czynności, do których jest zdolny, łącznie z walką i ucieczką.
 • Gracz, którego postać ma zostać/jest związana może się na to nie zgadzać, wtedy trzeba ją zabić albo uwolnić, jednak najpierw musi odpowiedzieć na wszystkie fabularne pytania.
 • Związanie rąk symbolizują trzymane przez gracza przed sobą oburączkajdanki, sznur itp. Postać ze związanymi rękoma nie może używać rąk, w tym rozwiązywać innych więzów.
 • Postać ze związanymi nogami nie może sama się przemieszczać – związanie symbolizuje obwiązany na tylko jednej z nóg gracza sznur itp.
 • Postać zakneblowana nie może nic mówić. Knebel nie może utrudniać graczowi mówienia i oddychania.
 • Niewolnictwo jest specjalnym rodzajem związania, na który gracz musi wyrazić zgodę i które może przerwać w dowolnej chwili, ale postać ponosi wtedy fabularną śmierć. Do niewolnictwa stosuje się zasady odnoszące się do związania.
 • Gracz, który został niewolnikiem, zostaje zakuty w specjalną obrożę (jest to możliwy do wytworzenia w grze przedmiot, oznaczony przez organizatora i posiadający własny chip RFID), której obecność zostaje oznaczona na graczu zawiązaną na szyi luźną pętlą czerwonego sznurka, którą można łatwo zerwać, a która nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia gracza.
 • Obrożę może zdjąć wyłącznie osoba posiadająca możliwość stworzenia takiego przedmiotu (technik lub osoba z dostępem do odpowiedniego schematu), jest to jego podstawowa umiejętność, operacja trwa 5 minut i wymaga terminala IGORa.
 • Niewolnik wykonuje polecenia swojego właściciela.
 • Obroża może zostać zdetonowana przez właściciela w dowolnym momencie, co skutkuje śmiercią niewolnika.
 1. Przeszukanie
 • Gracz podczas przeszukania ma dwie możliwości. Pierwsza z nich polega na poddaniu się prawdziwemu, fizycznemu przeszukaniu (osoba przeszukująca zaś zadowala się tym, co faktycznie znalazła przy graczu). Druga zakłada, że gracz przeszukiwany nie życzy sobie kontaktu fizycznego, o czym musi powiadomić osobę przeszukującą, ale jest zobowiązany oddać wszystkie fabularne przedmioty, jakie przy sobie posiada.
 1. Nerfy
  • Do gry została dopuszczona broń typu NERF. Trafienie z zaakredytowanego pistoletu NERF traktowane jest jako ogłuszenie na normalnych zasadach ogłuszenia. Pociski z broni typu NERF ignorują pancerz oraz tarcze.
  • Broń typu NERF będzie wprowadzana do gry tylko przez organizatorów.
 • Broni typu NERF mają prawo używać wyłącznie NPC oraz Straż Miejska (CAD).

Rozdział III – umiejętności

 1. Rodzaje umiejętności
  • Produkcja Chemikaliów: umiejętności z tej dziedziny pozwalają produkować chemikalia. Do produkcji używać można tylko akredytowanych strzykawek (z zielonym tłokiem). Gracz rejestruje rozpoczęcie produkcji w systemie IGOR, wykonuje fizycznie dane chemikalium (nasypuje proszki do strzykawki w odpowiedniej kolejności i ilości), a następnie po upływie wyznaczonego czasu zgłasza się do dziekanatu celem zaakredytowania wykonanego przedmiotu.
  • Produkcja proszków: umiejętności z tej dziedziny pozwalają produkować proszki. Do produkcji używać można tylko akredytowanych surowców. Gracz rejestruje rozpoczęcie produkcji w systemie IGOR, a następnie po upływie wyznaczonego czasu zgłasza się do dziekanatu celem zdania surowców i pobrania proszku.
  • Technik (poprzednio Tworzenie Przedmiotów): gracz posiadający tę umiejętność może tworzyć nowe wysoko wyspecjalizowane przedmioty fabularne (wykorzystując listę przepisów dostępnych dla niego w systemie IGOR bądź ustalając z organizatorami własny schemat / przedmiot). Gracz rejestruje rozpoczęcie produkcji w systemie IGOR, a następnie po upływie wyznaczonego czasu zgłasza się do dziekanatu celem złożenia użytych materiałów i odbioru ukończonego przedmiotu.
  • Naprawa broni palnej: umiejętność ta pozwala naprawiać repliki ASG. Naprawa trwa standardowo 30 minut i wymaga zużycia jednej porcji złomu. Gracz rejestruje rozpoczęcie naprawy w systemie IGOR, a następnie po upływie wyznaczonego czasu zgłasza się do dziekanatu celem złożenie materiałów i akredytacji naprawionej repliki.
  • Produkcja Amunicji: umiejętność ta pozwala wyprodukować 10 sztuk amunicji z jednej porcji brązowego proszku (prochu) i złomu. Standardowo produkcja trwa 30 minut. Gracz rejestruje rozpoczęcie produkcji w systemie IGOR, a następnie po upływie wyznaczonego czasu zgłasza się do dziekanatu celem złożenia materiałów i odbioru ukończonego przedmiotu.
  • Naprawa pancerzy: umiejętność ta pozwala naprawiać pancerze. Naprawa trwa standardowo 20 minut i wymaga zużycia jednej porcji złomu na jeden przywracany pasek pancerza. Gracz rejestruje rozpoczęcie naprawy w systemie IGOR, a następnie po upływie wyznaczonego czasu zgłasza się do dziekanatu celem złożenia materiałów i akredytacji naprawionego pancerza.
 • Leczenie ran: umiejętność ta pozwala na leczenie ran oraz przeprowadzanie innych zabiegów medycznych. Gracz z tą umiejętnością posiada Rejestr, w którym ma obowiązek prawidłowo zapisać dane pacjenta, każdą wykonaną czynność, a zwłaszcza godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia.
   • Posiadacz umiejętności ma obowiązek mieć Rejestr cały czas przy sobie, wypełniać go na bieżąco oraz okazywać do kontroli na wezwanie organizatorów.
   • Leczyć rannych/opatrzonych można tylko w gabinecie lekarskim akredytowanym przez organizatorów.
   • Gracz przyjmując pacjenta najpierw zapisuje godzinę przyjęcia oraz ksywkę pacjenta w Rejestrze pacjentów, dopiero po tym przedstawia mu talię leczenia z której pacjent losuje jedną kartę. Gracz korzystający z umiejętności Leczenie ran zapisuje w rejestrze nazwę karty i wkłada kartę z powrotem do talii (oczywiście może zaglądać w kartę dla odczytania zapisanych instrukcji).
   • Lekarz i pacjent mają obowiązek przestrzegać instrukcji podanych na wylosowanej karcie.
   • Po wykonaniu pierwszej instrukcji (zabieg, leki) pacjent może odejść o własnych siłach tylko jeżeli zostanie obandażowany (opatrzony), w przeciwnym wypadku musi być cały czas hospitalizowany.
   • Po zakończeniu leczenia, tj. po wykonaniu wszystkich instrukcji z wylosowanej karty, lekarz zdejmuje pacjentowi wszystkie bandaże, po czym zapisuje godzinę w rejestrze. Pacjent staje się w pełni zdrowy.
   • Zdjęte bandaże ulegają zniszczeniu – nie mogą być powtórnie wykorzystane.
  • Lekarz może pobrać krew. Postać która oddała krew przez 1h ma status rannego opatrzonego, nie może tego wyleczyć, po upływie godziny ranny/opatrzony jest zdrowy. Do pobrania krwi potrzebny jest akredytowany pojemnik. Po przeprowadzeniu procedury lekarz powinien pojawić się Info Punkcie wraz z osobą, która oddawała krew w celu wpisania tego do systemu IGOR, chyba że posiada zdalny dostęp do systemu IGOR i może zrobić adnotację o oddaniu krwi w karcie gracza na miejscu. Krew można pobierać od jednej osoby na raz tzn. jeden lekarz nie może pobierać krwi od kilku osób jednocześnie. Krew można pobrać od danej osoby raz dziennie (min. 24h między oddaniami). Ponowne pobranie krwi przed upływem 24h skutkuje śmiercią postaci. Długość procesu pobierania krwi określa lekarz. Oddając krew gracz musi być trzeźwy.
 • Leczenie zatruć i nałogów: umiejętność ta pozwala na leczenie negatywnych skutków dostępnych w grze środków chemicznych. Gracz z tą umiejętnością posiada Rejestr, w którym ma obowiązek prawidłowo zapisać dane pacjenta, każdą wykonaną terapię, a zwłaszcza godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia.
   • Posiadacz umiejętności ma obowiązek mieć Rejestr cały czas przy sobie, wypełniać go na bieżąco oraz okazywać do kontroli na wezwanie organizatorów.
   • Leczyć zatrucia/nałogi można tylko w gabinecie przy użyciu apteczki, warsztatu lub odpowiednio spreparowanego urządzenia posiadających akredytacje organizatorską.
   • Standardowo leczenie zatruć i nałogów trwa 60 minut. Dodatkowo terapia wymaga zużycia pewnych nakładów chemikaliów.
  • Gracz na jednego pacjenta zużywa jedną porcję proszku białego, jedną porcję proszku zielonego i jedną porcję proszku żółtego (na działanie aparatury).
 • Specjalista od radiacji: umiejętność ta pozwala leczyć napromieniowanie, a także usuwać promieniowanie z przedmiotów oraz obniżać promieniowanie w strefach. Gracz z tą umiejętnością posiada Rejestr, w którym ma obowiązek prawidłowo zapisać dane pacjenta, każdą wykonaną terapię, a zwłaszcza godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia.
   • Posiadacz umiejętności ma obowiązek mieć Rejestr cały czas przy sobie, wypełniać go na bieżąco oraz okazywać do kontroli na wezwanie organizatorów.
   • Leczyć radiację można tylko w gabinecie przy użyciu odpowiednio spreparowanego urządzenia posiadającego akredytację organizatorską. Standardowo proces leczenia radiacji trwa 60 minut.
   • Dodatkowo terapia wymaga użycia pewnych nakładów chemikaliów. Gracz na jednego pacjenta zużywa jedną porcję proszku niebieskiego i jedną porcję proszku żółtego.
  • Usunięcie promieniowania z przedmiotu lub obniżenie poziomu strefy skażonej należy każdorazowo konsultować z organizatorami, gdyż wymaga to specjalnych nakładów środków.
 • Pierwsza Pomoc: sanitariusz do opatrywania rannych używa fabularnych bandaży. Pojedyncza rolka służy do bandażowania jednej rany – bandaża nie wolno dzielić.  
  • Posiadacz umiejętności Pierwsza Pomoc dowiaduje się od rannego, która część ciała wymaga bandażowania (tj. ranny gracz mówi gdzie dostał), następnie wskazaną kończynę/tułów/głowę bandażuje z zachowaniem następujących zasad:
    • Nogę należy usztywnić w kolanie czymkolwiek (od strony zewnętrznej) i zabandażować od połowy łydki do pachwiny.
    • Rękę należy zabandażować od nadgarstka do połowy ramienia i zawiązać na szyi lub wykonać temblak.
    • Tułów należy zabandażować od pasa do pach.
   • Głowę należy zabandażować opaską na czole lub w miarę umiejętności wykonać „hełm”. Bandaż nie powinien zakrywać uszu, oczu, nosa ani ust.
  • Jeżeli gracz opatrujący zostanie zraniony musi przerwać bandażowanie – ranny nie staje się opatrzony.
  • Bandaż zużyty do opatrzenia zostaje zużyty i  przechodzi na własność opatrzonego.
  • Pierwsza pomoc na poziomie pierwszym zezwala na opatrywanie innych postaci, przy poziomie drugim sanitariusz może również opatrzyć siebie.
 • Kierowca: umiejętność ta pozwala prowadzić pojazdy mechaniczne. Nabycie tej umiejętności jest uzależnione od przejścia szkolenia z zasad bezpieczeństwa.
 • Umiejętności nie ujęte mechaniką: Może być tak, że gracz będzie posiadał unikatowy dla niego zestaw umiejętności lub jakiś konkretny zawód (np. ślusarz). Dzięki Systemowi IGOR możemy taką umiejętność uwzględnić i nadać uprawnienia do korzystania z niej przy pomocy IGORa (np. tworzenie kluczy). Nie oznacza to, że każda postać posiadająca umiejętność zostanie przez nas uznana za wystarczającą do uwzględnienia w systemie oraz nie oznacza, że automatycznie powstaną przedmioty oraz schematy przypisane do tej umiejętności.
 1. Zasady przyznawania umiejętności
  • Nowo zgłoszone postaci nie mają prawa posiadać żadnej umiejętności.
  • Podczas LARPa będzie udostępniona w formie szkoły możliwość nauczenia się umiejętności, które organizatorzy przyznają na koniec lub w trakcie LARPa, bazując na opinii osób prowadzących szkołę, a także biorąc pod uwagę ogólny balans LARPa. Co za tym idzie, organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na przyznanie umiejętności.
  • Uczęszczając na wszystkie zajęcia gracz powinien mieć możliwość uzyskania umiejętności pierwszego poziomu w 48h od momentu rozpoczęcia edukacji.
  • Nabytej tak umiejętności można zacząć używać od razu.
  • W trakcie LARPa można opanować więcej niż jedną umiejętność.
  • Szkoła uczy umiejętności wyłącznie na poziomie 1.
  • Każdy uczestnik LARPa posiada podstawową wiedzę na temat przetrwania na pustkowiu. Żeby to zasymulować, każda postać posiada zestaw umiejętności poziomu 0, w skład którego wchodzą:
   • identyfikacja przedmiotów
   • zdolność tworzenia podstawowych przedmiotów
   • produkcja amunicji
   • produkcja bandaży
   • naprawa pancerza
   • wytwarzanie narkotyków
   • wytwarzania trucizn oraz antidotów
 • Umiejętności poziomu 0 nie gwarantują sukcesu produkcyjnego, często będzie tak, że graczowi nie uda się wytworzyć danych przedmiotów.
 • Specjalista z poziomem 3 umiejętności może nauczyć jedną osobę pierwszego poziomu swojej profesji. Trwa to 24h. W tym czasie nie może on tworzyć żadnych przedmiotów (craftować) oraz ma obowiązek odgrywania procesu szkolenia swojego ucznia.
 1. Rozwijanie umiejętności
  • Umiejętności rozwijają się następująco:
   • Pierwsza Pomoc – rozwija się automatycznie po roku, maksymalny poziom 2
   • Kierowca – nie rozwija się, maksymalny poziom 1
   • Pozostałe profesje objęte są subiektywnymi decyzjami organizatorów.
  • W grze znajdują się inne sposoby zdobycia i zwiększania poziomu profesji ale są one opcjonalne i w pełni fabularne.
 • Gracze posiadający umiejętności, które wymagają systemu IGOR, muszą być przygotowani na to, że niektóre podjęte przez nich akcje (np. tworzenie amunicji) mogą się zakończyć niepowodzeniem. Jest to zależne od poziomu umiejętności, jakości warsztatu oraz innych czynników ustalonych przez organizatorów.

Rozdział IV – przedmioty fabularne

 1. Definicja
  • Tylko organizatorzy mogą wprowadzać do gry przedmioty fabularne. Przedmioty te nie są prywatną własnością graczy, dlatego postaci mogą je sobie odebrać (handlując lub siłą). Przedmioty fabularne są odpowiednio oznaczone przez organizatorów. Zaliczają się do nich m.in. waluta (kapsle), kulki, proszki (substraty potrzebne do produkcji chemikaliów) oraz surowce fabularne. Repliki ASG/broni białej/łuki oraz strzały graczy nie są przedmiotami fabularnymi.
  • Przedmiotów fabularnych nie wolno przechowywać wewnątrz prywatnych namiotów ani pod nimi, kiedy gracz bierze normalny udział w grze.
 • Kradzież przedmiotów innych niż opisane wyżej (rzeczy prywatne, elementy obozów etc.) podlega pod Kodeks Karny Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. System RFID
  • Większość dopuszczonych do gry przedmiotów będzie dodatkowo oznaczona przyczepionym do przedmiotu chipem RFID.
  • Chip RFID można odczytać w każdym terminalu miejskim, tym samym dowiadując się, z jakim przedmiotem gracz ma do czynienia.
  • Zabrania się niszczenia, odrywania, a także zamiany chipów RFID na przedmiotach.
 • Chip RFID nie jest przedmiotem fabularnym, ale narzędziem do klasyfikacji i zarządzania przedmiotami na LARPie.
 1. Klasyfikacja przedmiotów
  • Przedmioty dzielą się na te, które zostały przez organizatora oznaczone chipem RFID oraz te, które nie zostały.
 • Wszystkie przedmioty, poza amunicją ASG, kapslami, proszkami i surowcami są dodatkowo oznaczone przez organizatorów zieloną taśmą.
 1. a) Przedmioty nieoznaczone RFID
  • Kości
  • Plastikowe sztuczne kwiaty typu bluszcz
  • Kamienie siarkowe
  • Złom w formie metalowych płytek
  • Kapsle
  • Amunicja ASG
  • Strzykawki
  • Bandaże
  • Proszki we wszystkich niezbędnych do gry kolorach
  • Sztuczna krew
  • Wytworzone z proszków i strzykawek chemikalia
 • Schematy
 1. b) Przedmioty oznaczone RFID
  • Wszelka dostępna elektronika
  • Przedmioty rzadkie i unikalne
 • Wszystko inne na czym jest RFID, nie zaliczające się do elektroniki
 1. Chemikalia
  • Każda przytomna postać może użyć chemikalium (wysypując zawartość i zachowując strzykawkę) na sobie lub innej postaci (chyba, że w opisie chemikalium podano inaczej).
 • Wszystkie chemikalia to strzykawki (przygotowane przez organizatorów) wypełnione warstwami kolorowego proszku i odpowiednio opisane. Opis warstw proszku i działania chemikaliów poniżej:
   • (Z) Zestaw pierwszej pomocy – można używać tylko na innych graczach. Warstwy: zielona, czarna, zielona oraz dołączony bandaż. Obandażować należy zranioną część ciała (kończynę/tułów/głowę), ranna postać staje się opatrzona.
    Do użycia zestawu pierwszej pomocy nie jest wymagana umiejętność Pierwsza Pomoc.
   • (S) Stimpak – warstwy: czerwona, biała, czerwona, czarna, czerwona. Ranna/opatrzona postać natychmiast staje się zdrowa.
   • (SS) Super Stimpak – warstwy: czerwona, żółta, czerwona, czarna, czerwona. Ranna/opatrzona postać będąca cyborgiem lub mutantem staje się natychmiast zdrowa.
   • (N) Narkotyk – warstwy: niebieska, zielona, niebieska. Zażycie narkotyku „zawiesza” negatywne stany takie jak rana, zatrucie, oraz choroba popromienna na 1 godzinę. Ranna postać po zażyciu narkotyku i po kolejnym trafieniu (ASG, uderzenie bronią) umiera. Napromieniowana postać po zażyciu narkotyku i po kolejnym napromieniowaniu umiera. Po upływie 1 godziny postać wraca do poprzedniego stanu. Gracz powinien odegrać działanie narkotyku, a później odgrywać uzależnienie. Jeżeli postać nie przyjmie kolejnej dawki narkotyku po upływie 6 godzin – staje się ranna, a jeżeli była ranna – umiera. Narkotyk należy przyjmować stale, dopóki postać nie zostanie wyleczona z uzależnienia. Narkotyk może mieć załączoną karteczkę z opisem efektu działania, gracz ma obowiązek zastosować się do tego efektu i odpowiednio to odegrać.
   • (R) Radaway – warstwy: niebieska, biała, niebieska, żółta. Znosi całkowicie efekt napromieniowania.
   • (X) RadX – warstwy: niebieska, czerwona, niebieska, czerwona. Zmniejsza ilość wchłanianego promieniowania o jeden poziom na czas jednego pobytu w strefie radioaktywnej. Działanie wielokrotnie zażytych RadX’ów nie kumuluje się.
   • (T) Trucizna – warstwy: niebieska x2, czarna, niebieska x2. Zatruta postać umiera po upływie 1 godziny. Trucizna posiada dodatkową naklejkę, którą należy nakleić na jedzenie lub picie osoby zatruwanej.
   • (A) Antidotum – warstwy: biała x2, czarna, biała x2. Znosi całkowicie efekt trucizny.
   • (L) Antybiotyk – warstwy: zielona, biała, zielona. Używany przez lekarza do leczenia.
   • (W) Serum prawdy – warstwy: czerwona, niebieska, czerwona, czarna, biała. Postać której podano serum musi być tego świadoma. Efekt trwania serum trwa 10 minut lub 3 pytania i kończy się wraz z upływem czasu lub limitu pytań. Postać pod wpływem serum na obowiązek odpowiadać na pytanie zgodnie ze swoją posiadaną wiedzą. Nie może kłamać, ale dopuszczalne jest udzielanie wymijającej odpowiedzi jeżeli konstrukcja pytania na to zezwala (np na pytanie na które odpowiedź brzmi TAK lub NIE nie można udzielić odpowiedzi wymijającej). Pod wpływem serum nie można kłamać nawet jeżeli mówimy coś co nie jest odpowiedzią na zadane pytanie.
   • (H) Hypnogen – warstwy: niebieska, czarna, niebieska, zielona, żółta. Czyni zażywającego podatnym na sugestie, hipnozę i manipulację, wywołuje halucynacje (zależnie od zasad specjalnych), przy czym nie można zmusić gracza do zachowań które bezpośrednio narażą jego życie na niebezpieczeństwo (np. nie można wydać mu polecenia strzelenia sobie w głowę). Trzy dawki na raz uzależniają. Efekty uzależnienia: w pierwszej godzinie ból głowy, mdłości, halucynacje. W drugiej godzinie spowolnienie organizmu do śpiączki. W trzeciej godzinie możliwy krwotok z nosa, potem śmierć. Każde podanie Hypnogenu powinno być uzgodnione z organizatorami.
   • (U) Substancja usypiająca – warstwy: niebieska, biała, czarna, biała, żółta. Postać zasypia na 1 godzinę i nie może zostać w tym czasie obudzona.
  • Zażycie więcej jak trzech dowolnych porcji chemii tego samego typu: RadAway’a, RadX’a, Serum Prawdy, Hyponogenu, Narkotyku lub Substancji Usypiającej; w czasie 24h od zażycia pierwszej dawki prowadzi do uzależnienia postaci (np. 3RadX-y prowadzą do uzależnienia, ale 2 RadX i 1 RadAway już nie uzależniają).
  • Uzależniony gracz musi odgrywać uzależnienie. Uzależniona postać ma 6 godzin na przyjęcie kolejnej dawki substancji od której się uzależniła. Jeżeli postać nie przyjmie kolejnej dawki substancji od której się uzależniła to po upływie 6 godzin – staje się ranna, a jeżeli była ranna – umiera. Substancję od której gracz jest uzależniony należy przyjmować stale, dopóki postać nie zostanie wyleczona z uzależnienia.
 1. Wytwarzanie przedmiotów, aspekt off i in game
 • Dokładna procedura będzie dostępna po zakończeniu testów Systemu IGOR, ale docelowo ma odblokować możliwości korzystania z Systemu dla jak największej ilości graczy.
 1. Schematy
  • Schemat to trudniejsze słowo na przepis, na którym zbudowany jest system produkcji przedmiotów. Do postaci, który uczy się nowej umiejętności, przypisywane są schematy, które idą z nią w parze. Np. po opanowaniu techniki produkcji amunicji, w liście dostępnych po zalogowaniu do systemu schematów pojawi się “Amunicja”.
  • Większość schematów opiera się na kilku przedmiotach wejściowych, z których w określonej ilości czasu produkuje się jeden przedmiot wyjściowy, będący składową pozostałych. Istnieje wiele wyjątków od tej reguły, a organizatorzy gry otwarci są na propozycje schematów płynące od graczy.
 • Schematy nie muszą być powiązane z umiejętnościami.
 1. Warsztaty
  • Warsztat to zbiorowa nazwa dla wszystkich miejsc, w których można wykonywać profesje (szpital, laboratorium, chałupa szamana itp). Oprócz Pierwszej Pomocy i Kierowcy każda umiejętność wymaga specjalistycznego miejsca pracy. Warsztaty cechuje:
   • Liczba stanowisk, na których jednocześnie można pracować
   • Lista (bądź grupy) schematów, których wykonanie jest możliwe w danej pracowni
   • Specjalne bonusy, jak skrócenie czasu produkcji czy ilości zasobów potrzebnych do wykonania przedmiotu.
  • O tym kto i kiedy może pracować w danym warsztacie decyduje jego właściciel. Istnieje możliwość dodania stałego użytkownika warsztatu (zezwalając tym samym na pracę w nim bez wiedzy właściciela).
 • Warsztaty mogą być rozbudowywane o nowe stanowiska, schematy czy bonusy w trakcie gry.

Rozdział V – Pojazdy

 1. Zasady ogólne
  • Pojazd, który ma być dopuszczony do udziału w grze terenowej, powinien być zgłoszony organizatorom gry przed jej rozpoczęciem i powinien być odpowiednio ucharakteryzowany. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia pojazdu do udziału w grze terenowej, jeżeli pojazd nie spełni walorów estetycznych odpowiadających stylistyce LARPa. Organizatorzy gorąco zachęcają do wysłania zdjęć ucharakteryzowanych pojazdów na adres LARP@oldtownfestival.net przed larpem w celu wcześniejszej oceny wizualnej.
  • Pojazd zgłoszony przed grą dostaje odpowiedni dokument potwierdzający rejestrację. Zawarte są w nim informacje, którzy gracze z umiejętnością kierowcy mogą go prowadzić oraz ile osób można nim transportować, a także kto jest osobą odpowiedzialną za dany pojazd. Dodatkowo pojazd dostaje fabularne tablice rejestracyjne mające pomóc w jego identyfikacji graczom i organizatorom. Dodatkowo każdy pojazd otrzyma własny RFID z opisanymi wyżej informacjami.
  • Gracz starający się o umiejętność kierowcy musi wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu z zasad bezpieczeństwa odbywającym się przed grą terenową. Osoby, które nie odbędą takiego szkolenia nie będą mogły prowadzić pojazdów fabularnych.
  • Pojazdy są pancerne, dlatego nie można przestrzelić nieotwieralnych okien/ścian/kół/silnika. Wszystkie otwieralne okna muszą być maksymalnie otwarte.
  • Można ostrzelać poruszający się pojazd biorący udział w grze, można również prowadzić ogień z poruszającego się pojazdu. Prowadzić ogień z poruszającego się pojazdu mogą tylko posiadacze replik o mocy wylotowej do 350 fps. Kierowca nie może prowadzić ostrzału z poruszającego się pojazdu, powinien w całości skupić swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu i bezpieczeństwie.
  • Zabronione jest atakowanie pojazdów w ruchu bronią białą.
  • Zabronione jest atakowanie bronią biała z pojazdu w ruchu.
  • Pojazd może poruszać się wyłącznie po powierzchniach utwardzonych (drogi).
  • Pojazdem nie może kierować ranna postać. Kierowca, który zostanie ranny, musi natychmiast bezpiecznie zatrzymać pojazd.
  • Zabronione jest przewożenie pasażerów poza miejscami do tego przeznaczonymi, np. na relingach, dachu, masce itp.
  • Każdy pojazd dopuszczony do gry terenowej musi być wyposażony w gaśnicę i zestaw pierwszej pomocy.
  • Elementy służące do stylizacji pojazdów (np. elementy wystające) nie mogą zagrażać życiu i bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów ani pieszych. Pojazdy które będa posiadać takie elementy mogą nie zostać dopuszczone do gry.
  • Zabronione jest budowanie blokad drogowych. Pojazdy ratownicze muszą mieć zapewniony dostęp do całego terenu imprezy przez cały czas jej trwania.
  • Nie wolno straszyć pieszych i innych kierowców kolizją, także piesi nie mogą straszyć kierowców kolizją.
  • Nie wolno przekraczać prędkości 40 km/h.
  • Nie wolno strzelać do pojazdów niebiorących udziału w grze oraz nie wolno używać do działań związanych z grą pojazdów niebiorących udziału w grze.
  • Podczas gry terenowej obowiązują przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu drogowego, w szczególności zabronione jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.
  • Za wszelkie uchybienia względem mechaniki i regulaminu imprezy dotyczących pojazdu fabularnego odpowiada osoba wyznaczona jako kierowca przy wyjeździe z miasteczka. W razie problemu z ustaleniem kierowcy za wszelkie uchybienia odpowiada osoba, która podczas akredytacji pojazdów zadeklarowała się jako właściciel pojazdu i jest przypisana do danego pojazdu w systemie IGOR.
  • Każdorazowo przed wyruszeniem pojazdem poza miasteczko należy zdać jedną jednostkę paliwa organizatorom (będzie specjalnie wyznaczone ku temu miejsce – Info Point). Paliwo będzie możliwe do zdobycia podczas gry terenowej, będzie również specjalnie oznaczone.
  • Jedna jednostka paliwa uprawnia do opuszczenia miasteczka na 4 godziny. Powrót do miasteczka po przekroczeniu tego czasu będzie skutkować losowym uszkodzeniem pojazdu.
  • Każdorazowo podczas wyjazdu z miasteczka kontrolowana będzie trzeźwość kierowców za pomocą alkomatu.
  • Po powrocie do miasteczka należy udać się z RFID pojazdu do Info Pointu celem określenia, czy wyjazd nie spowodował w pojeździe uszkodzeń fabularnych.
  • Poruszanie się po terenie OldTown i lotnisku pojazdem niefabularnym bez zgody organizatorów powoduje natychmiastową śmierć postaci odgrywanej przez kierowcę i wszystkich postaci odgrywanych przez pasażerów.
 • Wszelkie łamanie czy naginanie zasad mechaniki pojazdów będzie traktowane ze szczególną surowością.
 1. Zasady szczegółowe
  • Dopuszczony do gry samochód podczas wyjazdu na pustkowia zużywa jeden baniak paliwa, podczas gdy dopuszczony do gry motocykl zużywa ⅓ baniaka paliwa.
  • Podczas akredytacji organizator może ustalić inne zasady zużycia paliwa, bazując na własnej ocenie pojazdu (np. bardzo opancerzony pojazd będzie zużywał więcej paliwa niż lekki ścigacz), co zostanie uwzględnione na RFID pojazdu.
  • Pojazdy mogą być ulepszane poprzez wytworzone przedmioty, bazujące na dostępnych w grze schematach.
 • Pojazd fabularny, który zamierza poruszać się w godzinach nocnych musi mieć zamontowaną na dachu, dobrze widoczną czerwoną lampkę, która sygnalizuje pozostawanie pojazdu w grze.
 1. Niszczenie pojazdów i pojazdy wyłączone z gry
  • Podczas trwania LARPa, niefabularne pojazdy uczestników oraz pojazdy fabularne nie biorące udziału w grze poruszające się po terenie lotniska muszą być oznaczone kamizelką odblaskową umieszczoną w widocznym miejscu na zewnątrz pojazdu.
 • Mechanika niszczenia pojazdów nie zostanie wprowadzona podczas Oldtown 2018. Przepraszamy i zapewniamy, że wynika to tylko i wyłącznie z chęci zapewnienia maksymalnie spójnego systemu mechanicznego, a to wymaga czasu i testów.
  • Zniszczony pojazd można odstawić do miasteczka.
  • W zniszczonym pojeździe lub przy braku kierowcy in-game pojazdem nie może jechać nikt poza desygnowanym do pojazdu kierowcą, a sam pojazd nie może się poruszać szybciej jak 10 km/h lub z prędkością marszową grupy, a przez bramę miasteczka musi zostać wepchnięty.
  • Zniszczone pojazdy mogą zostać naprawione w warsztacie miejskim.
 • Dopuszczamy inne, nieokreślone mechaniką fabularne sposoby niszczenia pojazdów, ale zastrzegamy, że muszą być każdorazowo uzgodnione z organizatorem.

Rozdział VI – Zasady Specjalne

 1. Cyborgi
  • Do gry dopuszczamy postaci posiadające cybernetyczne modyfikacje (cyborgi), o ile wykonany przez gracza strój jasno wskazuje, że jest on cyborgiem i które części ciała ma sztuczne.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia postaci cyborga do gry, jeżeli nie będzie spełniał wymogów wizualnych.
  • Nie dopuszczamy do gry androidów (postaci robotów wyglądających jak ludzie).
  • Cyborgi w celu leczenia ran zamiast stimpaka używają superstimpaka.
  • Żeby wyleczyć rannego cyborga potrzebna jest oprócz lekarza asysta osoby z umiejętnością Technik.
  • Cyborg wykrwawia się w ciągu 30 min.
  • Cybernetyczne części działają jak pancerz i tak będą oceniane podczas akredytacji.
 • W przypadku spektakularnych strojów cyborga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych bonusów postaci.
 1. Mutanty
  • Do gry dopuszczamy postaci posiadające mutacje, o ile wykonany przez gracza strój jasno wskazuje, że jest on mutantem.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia postaci mutanta do gry, jeżeli nie będzie spełniał wymogów wizualnych.
  • Mutanty zamiast stimpaka używają superstimpaka.
  • Mutacja daje graczowi stałą odporność na radiację na poziomie 1.
  • Krwi mutanta nie można przerobić na czerwony proszek.
 • W przypadku spektakularnych strojów mutantów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych bonusów.
 1. Promieniowanie i odporność
  • W miejscach otoczonych taśmą i/lub oznaczonych odpowiednimi komunikatami występuje promieniowanie radioaktywne o poziomie podanym na komunikatach. Wejście na obszar o promieniowaniu na poziomie 1 powoduje zapadnięcie na chorobę popromienną i śmierć po upływie 2 godzin od wejścia w strefę. Wyższy poziom promieniowania powoduje natychmiastową śmierć postaci.
  • Założenie maski przeciwgazowej zmniejsza ilość pochłanianego promieniowania o jeden poziom. Założenie maski gazowej z wpiętym do niej systemem, które razem tworzą obieg zamknięty, zmniejsza ilość pochłanianego promieniowania o dwa poziomy. Założenie pełnego kombinezonu przeciwchemicznego OP-1, zmniejsza ilość pochłanianego promieniowania o trzy poziomy.
  • Mogą istnieć inne przedmioty zmniejszające wchłanianie promieniowania.
  • Postać napromieniowana (z chorobą popromienną) przy następnym wejściu w obszar radioaktywny umiera natychmiast.
 • Przedmioty napromieniowane oznaczone są odpowiednimi komunikatami i promieniują tylko na poziomie 1. Dotknięcie takiego przedmiotu powoduje napromieniowanie (chorobę popromienną i śmierć) tak jak wejście w strefę radioaktywną o poziomie 1. Gracz może napromieniowany przedmiot trzymać nie dłużej niż 10minut. Po upływie tego czasu zostaje napromieniowany ponownie i umiera.
 1. Sklep z Bronią
  • Jeżeli gracz chciałby w czasie LARPa posiadać więcej niż jedną sztukę repliki  ASG, musi ją nabyć podczas gry za kapsle w sklepie z bronią.
  • Sklep z bronią nie sprzedaje fizycznych replik ASG, a jedynie prawo do wprowadzenia przez gracza do gry kolejnej repliki ASG.
 • Po zakupie broni gracz otrzymuje token, który musi zanieść do info pointu, gdzie broń zostanie sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa, a następnie oznaczona i dopuszczona do gry.
 1. NPC
  • W trakcie gry mogą pojawić się gracze odgrywający „postaci eventowe”, tzw. NPC. Gracze tacy działają w ścisłej współpracy z organizatorami i mogą nie podlegać niektórym zasadom mechaniki, w szczególności zasadom walki.
  • Każdy NPC oznaczony jest CZERWONĄ CHUSTKĄ noszoną w widocznym miejscu. Czerwoną chustkę, a tym samym oznaczenie jako NPC, wydają wyłącznie organizatorzy.
  • Żeby dołączyć do korpusu NPC, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy przed imprezą i pozytywnie przejść weryfikację przez właściwego organizatora.
  • Można zostać NPC w trakcie larpa, ale możliwość ta jest uzależniona od zapotrzebowania na takie postacie oraz decyzji odpowiedniego organizatora.
  • Gracze powinni pamiętać, że NPC to też ludzie, którzy zasługują na szacunek. Gracze powinni zachowywać się wobec nich jak wobec innych graczy (dostosowanie siły ciosu czy ogólne zasady współżycia społecznego).
 • Do wglądu graczy pozostawiamy również Bestiariusz, który opisuje podstawowe zagrożenia, jakie można spotkać na pustkowiu (link do bestiariusza).
 1. Media
  • W trakcie gry pojawiać się mogą media, czy to w formie fotografów czy też filmowców. Akredytowani przez organizatorów przedstawiciele mediów oznaczeni są przez nas odpowiednimi napisami na strojach. Przedstawiciel mediów nie bierze bezpośredniego udziału w grze, chyba że wyrazi na to gotowość.
 • Gracze powinni pamiętać, że przedstawiciele mediów nie mają prawa psuć im gry, domagać się pozowania i przeszkadzać w zabawie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, prosimy o zgłoszenie tego do Info Pointu.
 1. Sytuacje nieujęte mechaniką
  • Podczas gry mogą zajść sytuacje, których niniejsza mechanika nie przewidziała (np. wszelkiego rodzaju bomby czy niszczenie murów). Jeżeli tak się zdarzy, prosimy o uzgodnienie postępowania z odpowiednim organizatorem z departamentu LARPa. Znaleźć nas można pytając w Info Punkcie.
  • Jednocześnie jesteśmy otwarci na pomysły graczy, których niniejsza mechanika nie ujmuje.
  • Gracz który uzyskał zgodę na specjalną zdolność lub posiada specjalne urządzenie lub w jakikolwiek inny sposób otrzymał od organizatorów zgodę na działania wykraczająca poza mechanikę ma obowiązek legitymowania jej pisemną zgodą organizatora.
 • Pisemna zgoda organizatora znajduje się na specjalnie oznaczonym papierze oraz zawiera podpis organizatora który wyraził zgodę na daną zdolność.
 1. Utrata umiejętności nabytych w latach ubiegłych w związku z nową mechaniką
  • Jeżeli gracz wyniku wprowadzenia nowej mechaniki utracił swoje umiejętności lub uległy one osłabieniu może zgłosić się do organizatorów celem ustalenia rekompensaty.
 • Rekompensata ustalana jest indywidualnie.