Regulamin obowiązuje od 16.01.2017
 
Słownik pojęć:

Impreza, Festiwal – OldTown Festival 2017,

Organizator – osoba upoważniona przez Stowarzyszenie Organizatorów         Symulacji I Gier Terenowych Oldtown

Uczestnik – osoba która zakupiła, albo na której rzecz zakupiono akredytację na        OldTown Festival 2017,

Procedura Akredytacji – proces wydania uczestnikowi identyfikatora, weryfikacja jego uprawnień, zapoznanie się przez uczestnika z regulaminem         imprezy i innymi dokumentami, złożenie przez uczestnika stosowanych          oświadczeń i zapewnień,

Wystawca – osoba upoważniona do prowadzenia handlu zarobkowego/usług    na podstawie umowy z organizatorem,

Mechanika – zbiór zasad postępowania w grze terenowej podczas OldTown   Festival 2017.

I. Cel OldTown Festival 2017

 1. Propagowanie fantastyki postapokaliptycznej we wszelkich jej odmianach oraz integracja jej fanów i twórców. .
 2. Popularyzacja i promocja alternatywnych form rozrywki jakimi są larpy i gry terenowe.
 3. Promocja Stargardu w Polsce i na świecie.

II. Organizator OldTown Festival 2017

 1. Organizatorem OldTown Festival 2017 jest

Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji I Gier Terenowych Oldtown

        NIP:         8542407943

        REGON:     36145569500000

        Numer KRS: 0000556634

        Adres:         73-110 Stargard, ul. Juliusza Słowackiego 22B /1

 1.    Biuro Stowarzyszenia w dniach 17 – 23 lipca 2017 mieścić się będzie w kontenerze mieszkalnym oznaczonym tablicą „Biuro” położonym na terenie lotniska Kluczewo w centralnym miejscu odbywania się Imprezy.

III. Regulamin

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy oraz jej uczestników poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza.

IV. Termin i miejsce

 1. OldTown Festival 2017 odbędzie się w dniach 17-23 lipca 2017 roku.
 2. OldTown Festival 2017 będzie się odbywał na terenie lotniska w Kluczewie w Stargardzie, województwo zachodniopomorskie, w jego poludniowo-zachodniej części, wzdłuż drogi na Warnice
 3. Festiwal rozpoczyna się od 08:00 w poniedziałek, 17 lipca 2017 roku, zaś zakończy się ostatniego dnia o godz. 16:00.

V. Uczestnictwo

 1. W OldTown Festival 2017, udział mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które do dnia 17 lipca 2017 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy uczestnicy OldTown Festival 2017 muszą zostać zweryfikowani przez organizatorów podczas procedury akredytacji.
 3. Uczestnik może odebrać identyfikator po pozytywnej weryfikacji przez organizatora podczas procedury akredytacji. Uczestnik musi okazać organizatorowi dowód zakupu akredytacji na OldTown Festival 2017 a także dowód tożsamości. Podczas procedury akredytacji, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem imprezy oraz załączonymi do niej dokumentami (Mechanika gry itd.), co potwierdzi swoim podpisem. Jednocześnie każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. Odbierając identyfikator każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać zgodę na wzięcie udział w OldTown Festiwal 2017 na własną odpowiedzialność.
 4. Wyrażając wolę uczestnictwa w imprezie uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że na terenie imprezy (w wyznaczonych miejscach) możliwym będzie ostrzeliwanie się z broni ASG, uczestnictwo w walce wręcz (zgodnie z mechaniką gry) oraz że w wyznaczonych miejscach poruszać się będą pojazdy mechaniczne.
 5. Każdy uczestnik OldTown Festival 2017 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Niedopełnienie powyższych obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatorów OldTown Festival 2017.
 7. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz innych załączonych do niego dokumentów mogą zostać usunięte z terenu OldTown Festival 2017 bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.
 8. Każdy z uczestników opłaca ubezpieczenie we własnym zakresie.
 9. Uczestnik potwierdza, iż bierze udział w OldTown Festival 2017 wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w imprezie może wiązać się z wysiłkiem fizycznym, trudnymi warunkami bytowymi, hałasem, wilgocią itp. i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 10. Uczestnik gry terenowej na OldTown Festival 2017 zobowiązany jest do posiadania:
  • ochrony oczu (o wytrzymałości minimum 2J – niedopuszczalny jest sprzęt z siatką),
  • żółtej kamizelki odblaskowej,
  • stroju larpowego utrzymanego w konwencji imprezy.

Przedmioty te mogą być sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przez organizatorów przed rozpoczęciem rozgrywki

 1. Uczestnicy nie mogą wykraczać poza teren wskazany przez organizatorów.
 2. Do znajdujących się na terenie imprezy budynków/budowli uczestnicy wchodzą (wspinają się na nie) wyłącznie na swoją odpowiedzialność. To samo dotyczy wchodzenia na drzewa itp.

VI. Akredytacje

 1. Termin zakupów akredytacji na OldTown Festival 2017 upływa w dniu 26.06.2017 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń. Po 26.06.2017 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane niezależnie od limitu osiągniętych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu sprzedaży akredytacji.
 3. Zakup akredytacji rozumiany jest jako zgłoszenie do udziału w OldTown Festival 2017.
 4. Organizator ustala limit uczestników na 800 osób.
 5. Sprzedaż akredytacji odbywa się poprzez stronę internetową www.ticket.oldtownfestival.net  na podstawie regulaminu sprzedaży.
 6. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie (drogą elektroniczną) wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty za akredytację.
 7. Aby wziąć udział w OldTown Festival 2017 każdy z uczestników będzie musiał przejść pozytywnie proces weryfikacji podczas procedury akredytacji o którym mowa wcześniej w niniejszym regulaminie.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym. Organizator nie wyraża zgody na udział w imprezie osób z akredytacjami przypisanym innemu uczestnikowi. Każdy biorący udział w imprezie na podstawie akredytacji należącej do innej osoby, zostanie wyproszony z terenu imprezy.

VII. Zasady porządkowe, obowiązki

 1. Na terenie OldTown Festival 2017 mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny i podpisany identyfikator, który każdy uczestnik zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów imprezy.
 2. Od momentu przyjazdu na teren festiwalu do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie uczestników, zgubione, zniszczone, skradzione lub uszkodzone w czasie trwania festiwalu.
 4. Na terenie festiwalu znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
 5. Na terenie OldTown Festival 2017 obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania nielegalnych środków odurzających i psychoaktywnych, zabronione jest również posiadanie i zażywanie tzw. dopalaczy.
 6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przejawiające zachowania agresywne bądź stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników mogą zostać usunięte z terenu festiwalu.
 7. Uczestnicy OldTown Festival 2017 są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie, a w szczególności na terenie wyznaczonym pod obozowisko.
 8. Palenie tytoniu i rozpalanie otwartego ognia może odbywać się tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W sytuacji zagrożenia pożarowego ogłoszonego przez organizatorów nie wolno palić wcale.
 9. Wszelkie uchybienia bezpieczeństwa, porządkowe lub organizacyjne należy bezzwłocznie zgłaszać organizatorom.

VIII. Uprawnienia organizatora

 1. Na terenie OldTown Festival 2017 stale obecni będą przedstawiciele organizatora w tym i służby porządkowe.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych, a także komunikatów organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń oraz komunikatów może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na OldTown Festival 2017 oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
  a) zapewnienie obecności służby porządkowej wyróżniającej się elementami ubioru,
  b) udostępnienie pomocy medycznej o której mowa powyżej
 4. Służby porządkowe, są uprawnione do:
  a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą, lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

IX. Przedmioty niebezpieczne

 1. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów. Wyrażona zgoda nie oznacza przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki ich użycia.
 2. Wszelkie materiały pirotechniczne znajdujące się na terenie festiwalu podlegają rejestracji i kontroli organizatorów. Uczestnik posiadający bądź posługujący się nimi zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta i stosowania się do przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 3. Zakazuje się używania urządzeń typu megafon do celów rozrywkowych – służą one jedynie sprawom organizacyjnym i informacyjny

X. Gra terenowa, ASG

 1. W czasie trwania OldTown Festival 2017 odbywać się będzie w wyznaczonych przez organizatorów miejscach oraz czasie gra terenowa.
 2. Podczas gry terenowej nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabrania się wchodzenia na teren oznaczony przez organizatorów jako wyłączony z gry.
 3. Na terenie oznaczonym do rozgrywek ASG obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia okularów ochronnych.
 4. Na terenie do tego nie wyznaczonym (OFF-ASG) obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z replik ASG oraz używania materiałów pirotechnicznych.
 5. Podczas gry terenowej należy bezwzględnie przestrzegać zasad Mechaniki.
 6. Poprzez sam udział w grze terenowej uczestnik w sposób dorozumiany wskazuje, iż znane jest mu ryzyko wiążące się z grą terenową.

XI. Pojazdy

 1. W wyznaczonych przez organizatora miejscach poruszać się mogą pojazdy mechaniczne.
 2. Każdy pojazd mechaniczny wjeżdżający na teren imprezy musi zostać zarejestrowany przez organizatorów.
 3. Rejestracja pojazdu polega m.in. na wskazaniu osoby za niego odpowiedzialnej jeżeli na imprezie nie będzie obecny jej właściciel.
 4. Każdy zarejestrowany pojazd otrzymuje od organizatorów naklejkę potwierdzającą rejestrację, która to musi być umieszczona w widocznym miejscu pojazdu przez cały czas trwania imprezy
 5. Poruszanie się pojazdami niezarejestrowanymi po terenie imprezy jest bezwzględnie zabronione.
 6. W trakcie trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 7. Za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu mechanicznego odpowiedzialność ponoszą wyłącznie kierujący i właściciel pojazdu/osoba odpowiedzialna o której mowa powyżej.

XII. Handel

 1. W wyznaczonych przez organizatora miejscach możliwym będzie prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży jedzenia, napojów w tym alkoholu oraz innych towarów przez wystawców. Handel (niezwiązany z fabułą gry) możliwy będzie wyłącznie za zgodą organizatora na podstawie umów podpisanych przez organizatora z wystawcami.
 2. Na terenie imprezy zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym.
 3. Zabrania się prowadzenia bez zgody organizatora jakiejkolwiek innej działalności handlowej (niezwiązanej z fabułą gry), lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 4. Wykorzystanie festiwalu jako okazji do akcji promocyjnych lub rozpowszechnienia wszelkich materiałów reklamowych wymaga zgody organizatora.

XIII. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.oldtownfestival.net oraz w informatorze wydawanym przy akredytacji.
 2. Nieodłącznym elementem regulaminu jest zbiór zasad zachowania opisany jako Mechanika OldTown Festival 2017 r.
 3. Akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża tym samym zgodę na publikację jego zdjęć i pseudonimu na oficjalnej stronie www festiwalu oraz materiałach promocyjnych.
 4. We wszystkich sprawach nie ujętych bezpośrednio w regulaminach, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie ma organizator, którego decyzja jest nieodwołalna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie po jego upublicznieniu, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie internetowej imprezy oraz w wykorzystywanych środkach komunikacji (Facebook itd.).
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.